ชื่อ - นามสกุล :นายวิราชรัชย์ อบรมทรัพย์
ตำแหน่ง :ครู อันดับ คศ.2
หน้าที่หลัก :กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าหน้าที่พัสุ และแผนงาน
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานสารบรรณ